Menu główne

Misja

Podstawa prawna działalności

 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Działalność Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego reguluje ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 roku (Dz. U. 2016. 356, z późn. zm.).
 • MODR Karniowice działa w oparciu o statut wydany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Przy Ośrodku działa 12-osobowa Rada Doradztwa Rolniczego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który zapewnia realny wpływ środowisk rolniczych i wiejskich na program oraz działalność MODR.

Priorytety działalności MODR

 • Zapewnienie pełnej absorbcji środków pomocowych poprzez implementację instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie małej i średniej przedsiębiorczości oraz działań różnicujących dochody ludności wiejskiej,
 • Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • Kompleksowe oddziaływanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy rolników w zakresie odnoszącym się do norm i standardów przewidzianych w "zasadzie wzajemnej zgodności",
 • Wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających kryteria jakościowe oraz ekonomiczno - rynkowe,
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie tradycyjnych wartości kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa,
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu się rolników w zespołowe formy działania i grupy producenckie,
 • Prowadzenie działalności oświatowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowań.