Menu główne

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, będąca organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.

Do zadań Rady należy opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego; a także zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z art. 9.1 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2016. 356, z późn. zm.) w skład Rady wchodzi 12 członków, w tym:

 • 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 • po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa,
 • 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,
 • 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa,
 • 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
 • 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa.

Skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • Barbara Odrobińska – przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, główny specjalista w Wydziale Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
 • Jacek Soska - przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
 • Włodzimierz Okrajek - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji
 • Ryszard Czaicki - przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej
 • Henryk Dankowiakowski - przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej
 • Przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego: Wojciech Włodarczyk - przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych, Region Małopolski
 • Józef Wójtowicz - przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych, Region Małopolski
 • Paweł Augustyn - przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna"
 • Andrzej Harężlak - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • dr hab. Józef Kania - przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - przedstawiciel Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego: Anna Bartusiak – przedstawicielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej